Coursework คือ

อะไร?การเรียนหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า ‘Coursework’ มาก่อนเช่นกัน แต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับระบบการศึกษาจากต่างประเทศ อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายจริงๆของคำนี้ ในบทความนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ Coursework ไปพร้อมๆกับแนะนำว่าใครควรจะใช้ระบบการศึกษานี้

Coursework คืออะไร?

Coursework เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทั่วไป ซึ่งมีการปฏิบัติกิจกรรมทางการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่ต้องทำโดยผู้เรียน เพื่อให้ได้คะแนนในรายวิชานั้นๆไปต่อเป้นไปในการศึกษาของนักเรียน การทำ Coursework มีไว้เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในรายวิชาและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้มากขึ้น และเป็นการทดสอบความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และประยุกต์รู้เป็นการปฏิบัติจริง

Coursework มีลักษณะการทำงานเป็นแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับวิชาที่นักเรียนเรียนอยู่ ในบางวิชาอาจจะให้นักเรียนทำงานกล่าวคำสั่งต่างๆ หรือแก้ไขโจทย์ เมื่อตรงกับหัวข้อที่กำหนดแล้ว ต่างก็จะมีการส่งงานในรูปแบบของบทคัดย่อ บทความ รายงาน งานประพฤติกรรม งานออกแบบ หรือผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ โดยการทำ Coursework จะเก็บคะแนนให้กับนักเรียนในรายวิชานั้นๆ เพื่อนำมาประกอบกับการสอบหรือทำงานสหกิจศึกษาโดยตรง

ประโยชน์ของการใช้ Coursework

การทำ Coursework นอกจากจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในรายวิชาแล้ว ยังทำให้นักเรียนมีความคุ้นเคยและสนใจในการศึกษาอย่างจริงจัง มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะในการทำงานแบบเป็นทีม การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางการศึกษา รวมทั้งความรับผิดชอบในการทำงานให้ครบถ้วนเป็นต้น นักเรียนยังมีโอกาสในการแสดงความสามารถและความสนใจทางวิชาที่เรียนออกมาให้มองเห็น

นอกจากนี้ Coursework ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นด้วย โดยให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ที่นักเรียนไม่เคยรู้ก่อน ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการประยุกต์ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะพบในชีวิตประจำวัน และเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการทำงานในอนาคต

ใครควรจะใช้ระบบการศึกษา Coursework?

หากคุณต้องการทดสอบและพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นสูง และต้องการให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนการสอน ระบบการศึกษา Coursework นั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอน โดยระบบการศึกษานี้มีความต่อเนื่องและรูปแบบการเรียนรู้ที่มีสิ่งที่นักเรียนต้องการในการเรียนรู้ เช่น การทดสอบความรู้การประยุกต์ปัญหาต่างๆ การฝึกฝนทักษะในการทำงานแบบมองเห็นมุมมองและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

นอกจากนี้ การใช้ระบบการศึกษา Coursework ยังทำให้การเรียนหรือการสอนมีความเป็นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนหรือผู้สอน ก็สามารถเรียนร

Writing an essay